Najčastejšie otázky

Kto je organizátorom programu Vy rozhodujete, my pomáhame?

Organizátorom programu Vy rozhodujete, my pomáhame je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis.

Aké sú hlavné ciele programu Vy rozhodujete, my pomáhame?

Hlavným cieľom programu je podpora miestnych projektov v okolí, kde žijú naši zákazníci.

Aký je harmonogram projektu?

Program tvoria 4 hlavné fázy.

 • Nominačná fáza- neziskové organizácie sa môžu uchádzať o grant a podať svoj projekt cez www.darca.sk
 • Hodnotiaca fáza- grantová komisia vyhodnotí všetky prijaté žiadosti a v každom regióne vyberie TOP 3 projekty
 • Hlasovacia fáza – zákazníci budú vo všetkých obchodoch Tesco rozhodovať o víťaznom projekte, ktorý získa grant v ich okolí
 • Realizačná fáza- podpisovanie zmlúv s víťaznými organizáciami, prevody grantov a následná realizácia projektov ukončená záverečným vyúčtovaním

Kol'ko neziskových organizácií môže vyhrať grant a aká je výška grantu?

Celé Slovensko rozdelíme do 77 regiónov, pričom v každom oceníme jedného víťaza. Výška grantu pre jednotlivé víťazné projekty je 1 300 eur.

Kto môže žiadať o grant?

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií: mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví), miestna samospráva (mestá, obce), materské a základné školy, iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

Ako sa môžem do programu zapojiť?

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Aké ďalšie dokumenty a materiály musím k žiadosti pripojiť?

A. Povinné prílohy pri projektoch investičného charakteru: Príloha č. 1.
Zdokladovanie právneho vzťahu, a to buď:

 • Vlastníctva - Informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu.
 • Iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu.
 • Písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami.
 • 3 fotografie pred uskutočnením projektu.
B. Povinné prílohy pri projektoch neinvestičného charakteru: Nevyžadujú sa Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako 2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

Doručené projekty budú najskôr posudzované po formálnej stránke. Z ďalšieho hodnotenia budú vylúčené projekty, ak preto budú nasledovné dôvody:

 • Žiadosť o grant je predložená neoprávneným subjektom.
 • Žiadateľ nedodržal termín uzávierky.
 • Žiadateľ neúplne vyplnil žiadosť o grant – chýbajú povinné prílohy.
 • Projekt nespĺňa tematické zameranie alebo princípy grantového programu.
 • Projekt nemá verejnoprospešný charakter/lokálny charakter.
 • Projekt týkajúci sa výhradne rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti Tesco.
 • Nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity.
 • Projekt navrhnutý s nejasným účelom.
Po formálnej kontrole budú hodnotitelia posudzovať splnenie nasledovných kritérií:
 • Dosah na miestne komunity
 • Zapojenie a dobrovoľníctvo miestnych komunít
 • Zapojenie a dobrovoľníctvo zamestnancov Tesco
 • Rozpočet
Viac informácii sa nachádza v grantovej výzve.

Ako prebieha hlasovanie?

Hlasovanie prebieha vo všetkých obchodoch Tesco po celom Slovensku. Každý obchod je zaradený do niektorého z regiónov, takže projekty z vášho okolia nájdete vo obchode vo vašej blízkosti.

Kedy a kde obdržím hlasovací žetón?

1 hlasovací žetón obdrží zákazník pri každom nákupe počas hlasovania v obchodoch Tesco.

Kde nájdem výsledky hlasovania?

Výsledky hlasovania nájdete na webovej stránke www.tesco.sk/pomahame

Ako môžem motivovať zákazníkov Tesca, aby hlasovali za môj projekt?

Počas hlasovacej fázy môžete šíriť informácie o vašom projekte v našom obchode. Po dohode s riaditeľom obchodu má každá organizácia právo prísť ukázať verejnosti, aké sú ich aktivity, čo chcú vďaka grantu zrealizovať a môžu tak motivovať zákazníkov, aby zvolili práve ich.

Sú nejaké pravidlá pre realizáciu marketingových aktivít v obchode Tesco?

Áno, pravidlá sú zhrnuté v štatúte súťaže, ktorý sa nachádza v aplikácii www.darca.sk/authake/user/register.

Kedy môžeme začať s realizáciou projektu

Začať s realizáciou projektu môžete ihneď po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantu.

Kedy obdrží víťazná organizácia finančný grant?

Finančný grant bude zaslaný do 14 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými stranami.

Kedy a ako podpíše víťazná organizácia zmluvu?

Administratívne zastrešuje grantový program Nadácia Pontis a tá vás bude informovať o termínoch na podpísanie Zmluvy o poskytnutí grantu dostatočne vopred.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám):

nákup materiálu, pomôcok - potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu, cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov, organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori), mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

 • nákup materiálu, pomôcok - potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

Môže sa programu zúčastniť organizácia, ktorá zvíťazila v minulom ročníku?

Áno, projekt si môže podať aj organizácia, ktorá sa zúčastnila alebo vyhrala v minulom ročníku. Podmienkou je iba, že jedna organizácia si môže podať jeden projekt.

Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Súbory na stiahnutie
Kontakt pre žiadatel'ov o grant

Nadácia Pontis, Daniela Kellerová
email: daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás