O programe

Ako to funguje?

Viete, ako zlepšiť miesto, kde žijete? Zúčastnite sa programu "Vy rozhodujete, my pomáhame", vďaka ktorému Tesco rozdelí 100 000 € 77 organizáciam po celom Slovensku, aby podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám.

1

Pripravte si projekt pre miestnu komunitu
a podajte online prihlášku

2

Víťaz z každého regiónu bude vybraný našimi zákazníkmi,
ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco

3

Každá víťazná nezisková organizácia
obdrží grant vo výške 1 300 €

Harmonogram

15.05–3.07.2017 podávanie prihlášok
3.10–31.10.2017
hlasovacia fáza
November 2017
Vyhlásenie výsledkov

Najčastejšie otázky

Kto je organizátorom programu Vy rozhodujete, my pomáhame?

Organizátorom programu Vy rozhodujete, my pomáhame je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis.

Aké sú hlavné ciele programu Vy rozhodujete, my pomáhame?

Hlavným cieľom programu je podpora miestnych projektov v okolí, kde žijú naši zákazníci.

Aký je harmonogram projektu?

Program tvoria 4 hlavné fázy.

 • Nominačná fáza- neziskové organizácie sa môžu uchádzať o grant a podať svoj projekt cez www.darca.sk
 • Hodnotiaca fáza- grantová komisia vyhodnotí všetky prijaté žiadosti a v každom regióne vyberie TOP 3 projekty
 • Hlasovacia fáza – zákazníci budú vo všetkých obchodoch Tesco rozhodovať o víťaznom projekte, ktorý získa grant v ich okolí
 • Realizačná fáza- podpisovanie zmlúv s víťaznými organizáciami, prevody grantov a následná realizácia projektov ukončená záverečným vyúčtovaním

Kol'ko neziskových organizácií môže vyhrať grant a aká je výška grantu?

Celé Slovensko rozdelíme do 77 regiónov, pričom v každom oceníme jedného víťaza. Výška grantu pre jednotlivé víťazné projekty je 1 300 eur.

Kto môže žiadať o grant?

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií: mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví), miestna samospráva (mestá, obce), materské a základné školy, iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

Ako sa môžem do programu zapojiť?

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Aké ďalšie dokumenty a materiály musím k žiadosti pripojiť?

A. Povinné prílohy pri projektoch investičného charakteru: Príloha č. 1.
Zdokladovanie právneho vzťahu, a to buď:

 • Vlastníctva - Informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu.
 • Iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu.
 • Písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami.
 • 3 fotografie pred uskutočnením projektu.
B. Povinné prílohy pri projektoch neinvestičného charakteru: Nevyžadujú sa Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako 2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

Doručené projekty budú najskôr posudzované po formálnej stránke. Z ďalšieho hodnotenia budú vylúčené projekty, ak preto budú nasledovné dôvody:

 • Žiadosť o grant je predložená neoprávneným subjektom.
 • Žiadateľ nedodržal termín uzávierky.
 • Žiadateľ neúplne vyplnil žiadosť o grant – chýbajú povinné prílohy.
 • Projekt nespĺňa tematické zameranie alebo princípy grantového programu.
 • Projekt nemá verejnoprospešný charakter/lokálny charakter.
 • Projekt týkajúci sa výhradne rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti Tesco.
 • Nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity.
 • Projekt navrhnutý s nejasným účelom.
Po formálnej kontrole budú hodnotitelia posudzovať splnenie nasledovných kritérií:
 • Dosah na miestne komunity
 • Zapojenie a dobrovoľníctvo miestnych komunít
 • Zapojenie a dobrovoľníctvo zamestnancov Tesco
 • Rozpočet
Viac informácii sa nachádza v grantovej výzve.

Ako prebieha hlasovanie?

Hlasovanie prebieha vo všetkých obchodoch Tesco po celom Slovensku. Každý obchod je zaradený do niektorého z regiónov, takže projekty z vášho okolia nájdete vo obchode vo vašej blízkosti.

Kedy a kde obdržím hlasovací žetón?

1 hlasovací žetón obdrží zákazník pri každom nákupe počas hlasovania v obchodoch Tesco.

Kde nájdem výsledky hlasovania?

Výsledky hlasovania nájdete na webovej stránke www.tesco.sk/pomahame

Ako môžem motivovať zákazníkov Tesca, aby hlasovali za môj projekt?

Počas hlasovacej fázy môžete šíriť informácie o vašom projekte v našom obchode. Po dohode s riaditeľom obchodu má každá organizácia právo prísť ukázať verejnosti, aké sú ich aktivity, čo chcú vďaka grantu zrealizovať a môžu tak motivovať zákazníkov, aby zvolili práve ich.

Sú nejaké pravidlá pre realizáciu marketingových aktivít v obchode Tesco?

Áno, pravidlá sú zhrnuté v štatúte súťaže, ktorý sa nachádza v aplikácii www.darca.sk/authake/user/register.

Kedy môžeme začať s realizáciou projektu

Začať s realizáciou projektu môžete ihneď po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantu.

Kedy obdrží víťazná organizácia finančný grant?

Finančný grant bude zaslaný do 14 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými stranami.

Kedy a ako podpíše víťazná organizácia zmluvu?

Administratívne zastrešuje grantový program Nadácia Pontis a tá vás bude informovať o termínoch na podpísanie Zmluvy o poskytnutí grantu dostatočne vopred.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám):

nákup materiálu, pomôcok - potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu, cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov, organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori), mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

 • nákup materiálu, pomôcok - potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

Môže sa programu zúčastniť organizácia, ktorá zvíťazila v minulom ročníku?

Áno, projekt si môže podať aj organizácia, ktorá sa zúčastnila alebo vyhrala v minulom ročníku. Podmienkou je iba, že jedna organizácia si môže podať jeden projekt.

Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Súbory na stiahnutie
Kontakt pre žiadatel'ov o grant

Nadácia Pontis, Daniela Kellerová
email: daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás